KINNITATUD

02.01.2016. 

SISEKORRAEESKIRJAD ILURAVI RAHVUSVAHELISE ERAKOOLI ÕPILASTELE 

 

 

 

* Iluravi Rahvusvahelises Erakoolis on kooliruumide uksed avatud 20 (kakskümmend) minutit enne õppetundide algust.

 

* Õpilane saabub kooli vähemalt 10 (kümme) minutit enne esimese õppetunni algust. Hilinejaid tundi ei lubata ja puudutud

 

tunnid tuleb teha järgi vastavalt õppekorralduseeskirjas kehtestatud korrale.

* IREKi õpilasele on kõik tunniplaanis ettenähtud tunnid kohustuslikud. Praktilistest tundidest või praktikalt puudutud tunnid

 

tehakse järgi järeltundidena õppeperioodi jooksul vastavalt poolte kokkuleppele ja maksustatakse vastavalt kehtivale

 

hinnakirjale. Puudutud tunnid (õppekava k.a. praktika) tuleb täita täies mahus enne kirjaliku eksami kuupäeva. Õppekava

 

mittetäitmisel sooritatakse eksamid koos järgmise grupiga.

* Praktika on koolituse lahutamatu osa ja toimub vastavalt graafikule.

* Õppetöölt puuduval õpilasel tuleb kooli koheselt telefoni teel puudumisest teatada. Haigestumise korral tuleb esitada

 

arstitõend. Erandjuhtumid puudumise kohta (reisid jms.) lahendab kooli juhtkond õpilase kirjaliku avalduse alusel. Kooli

 

juhtkonnal on õigus jätta avaldus rahuldamata. Puudumine ei vabasta õpilast õppematerjali omandamisest, õppeülesannete

 

tähtajalisest täitmisest ega praktika sooritamisest täies mahus.

* IREK-i õpilased on kohustatud osalema kõikidel kooli poolt korraldatud erialalistel koolitustel, demonstratsioonidel ja

 

üritustel.

* Õpilasel on kohustus olla vastavalt graafikule kooli üldkorrapidaja, tunnikorrapidaja ning õppesalongi administraator.

 

Administraator vastutab materiaalselt õppesalongi päevakassa eest.

* Iluravi Rahvusvahelise Erakooli õpilasel on praktilisteks tundideks kohustuslikud vormirõivad. Kosmeetikutel ja

 

küünetehnikutel üldine puhas kooli vormiriietus püksid ja jakk, valged kerged pehmed jalanõud ja valged sokid, rinnas

nimesilt, tehtud on korrektne ilma lakita maniküür.

Juuksuritel kooli T-särk, mugavad püksid, kerged pehmed jalanõud ja

sokid, rinnas nimesilt, tehtud korrektne maniküür.

Töövahenditele tuleb graveerida nimi. Õpilane on koolis ilma eheteta ja võib olla tagasihoidlikult meigitud, poolpikad ja pikad

 

juuksed ei tohi olla lahti.

* Iluravi Rahvusvahelise Erakooli õpilane käitub viisakalt, lugupidavalt õpetajate, kaasõpilaste ja klientidega.

 

* Õpilane hoiab kõikides kooli ruumides puhtust ja korda, järgib kõiki üldisi ohutusnõudeid.

 

* Iluravi Rahvusvahelise Erakooli ruumides ja territooriumil ei suitsetata. Õppetöö toimumise ajal õppeklassides, praktilistes

 

tundides ning õppepraktika ajal õppesalongis ei närita närimiskummi, ei sööda ega jooda.

* Õpilased on kohustatud mobiiltelefonid hoidma hääletuna või välja lülitama õppetundides, praktilise väljaõppe ajal ja

 

õppesalongis.

* Iluravi Rahvusvaheline Erakool jätab endale õiguse lõpetada nende õpilaste osalemine õppetöös, kes ei allu kooli

 

sisekorraeeskirjadele või kelle tegevust peetakse pahatahtlikuks ja kooli harmoonilist õhkkonda ohustavaks. 

* Õpilasel on kohustus olla diskreetne. Eriti tuleb järgida konfidentsiaalsust praktika ajal.

* Hooletusest või lohakusest tingituna või mitteprofessionaalse kasutamise tulemusena purunenud või kasutamiskõlbmatuks

 

muutunud õppevahendi või mõne muu kooli inventari peab õpilane välja maksma vastavalt kokkuleppele juhtkonnaga kas

 

osaliselt või täies ulatuses.

* Õpilastel soovitatakse mitte tuua kooli kaasa ehteid, vääriskive ja suuri rahasummasid. Kool ei võta endale vastutust nende

 

ega ka teiste isiklike asjade kadumisel.

* Iga kursus valib enda seast kursusevanema, kelle kohustuseks on vahendada kursusel tekkinud küsimuste lahendamist.

 

* Põhjuseta õppetöölt puudumise ja kehtivate eeskirjade mitte järgimise või täitmata jätmise eest võib avaldada õpilastele

 

noomituse. Kahe noomituse järgselt võib direktor anda välja käskkirja, mis on edaspidi õpilase väljaarvamise aluseks.

 

Noomituse ja käskkirja koostamise aluseks on aine- või erialaõpetaja poolne avaldus direktorile. 

 

* Kontrolli õppekorralduseeskirjast ja sisekorra eeskirjadest kinnipidamise üle teostab koolitusjuht koostöös aine- ja

 

erialaõpetajaga ning probleemid lahendatakse mõlema poole kohalolekul. 

 

* Avalduste ja ettepanekutega on võimalik pöörduda kooli juhataja poole esitades need kirjalikult