Õppekorralduseeskiri

 

 

1. Õppekorralduse alused

 

Iluravi Rahvusvaheline Erakool lähtub täiskasvanute täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna

õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest

Õppetöö toimub kursustena aastaringselt. Kursused toimuvad õppekavas määratud mahus tunniplaani alusel. Kursuste

 

mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Õppida saab grupikoolitustel, individuaalõppes ning moodulõppes.

Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või kursuse alustamisel allkirjaga avaldusel, et on tutvunud

 

Iluravi Rahvusvahelise Erakooli õppekorralduseeskirjaga.

 

2. Kursusele registreerumine ja kursuse komplekteerimine

 

Kursusele registreerumine

Kursusele tuleb eelnevalt registreeruda.

Registreeruda saab internetis (www.ilukool.ee), e-posti teel (info@ilukool.ee) või telefoni teel (+372 555 11 900), samuti Iluravi

 

Rahvusvahelises Erakoolis aadressil Vaksali 17a, 5. korrus, kabinet 506.

Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile. Kui Te ei saa oma e-posti aadressile kinnitust

 

registreerumisest, on registreerumine ebaõnnestunud.

Registreerumiseks vajalikud isikuandmed on salastatud ega kuulu avalikustamisele.

Interneti teel registreerudes saadetakse vastus, samale e-mailile saadetakse edaspidi ka kirja lisana kursuste arve(-d), milles

 

teatatakse ka maksetähtaeg. Arve väljastatakse vajadusel ka juriidilistele isikutele.

Registreerumine kestab kuni kursuse täitumiseni. Juhul kui kursuse vastu on väga suur huvi tehakse lisakursus.

Õppijal on õigus saada täiendavat infot kursuse kohta administraatorilt, kelle kontaktid on Iluravi Rahvusvahelise Erakooli

 

kodulehel.

Kursuse komplekteerimine:

Õppegrupp moodustatakse kursusele registreerumise järjekorra alusel, seejuures arvestatakse õppekavas sätestatud õppima

 

asumise eeltingimuste täitmist (nt eelteadmised ja oskused).

Kursuse alustamiseks koostatakse kursusel õppijate nimekiri.

Iluravi Rahvusvahelisel Erakoolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus kursus ära jätta või kursust edasi lükata koolitusgrupi

 

täitumiseni.

Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Kursuse ärajäämisel makstakse

 

õppetasu tagasi.

 

3. Kursuse alustamine ja kursusel osalemine

 

Õigus kursuse tööst reaalselt osa võtta on siis, kui ettenähtud tähtajaks tasutud õppemaks. Õppetasu saab maksta nii sularahas

 

koolis kui ka pangaülekandega.

Maksmine toimub vastavalt esitatud arvele. Pangakaardiga kohapeal maksta ei saa.

Kursuse tasu peab olema makstud hiljemalt tähtajaks, erikokkuleppel hiljemalt 2 päeva enne kursuse algust, vastasel korral on

 

koolituse korraldajal õigus Teid nimekirjast kustutada.

Vajadusel tõestab makset pangaülekanne või sularaha arve.

Iluravi Rahvusvahelise Erakooli arveldusarve Erakutsehariduskeskus OÜ a/a EE61 2200 2210 6062 5505 Swedbank

Selgitusse palume märkida kursuse nimi ja osaleja nimi. Maksjale väljastame arve. Summa sisaldab käibemaksu.

Enne kursuse algust saadetakse Teile meeldetuletus (enamasti e-posti teel), kus teavitatakse ühtlasi ka esimeses tunnis

 

vajaminevatest vahenditest vms.

Erakutsehariduskeskus OÜ on Eesti Töötukassa kinnitatud koolituskaardi partner. Registreerimiseks vajame: Töötukassa arveloleku

 

osakond ja kliendinumber (kui kursuse eest tasub Eesti Töötukassa)

Pikemate kursuste puhul (nt. kosmeetik, juuksur ) sõlmitakse kursuslastega koolitusleping, milles tuuakse ära kursuse

 

koolituskava, kohustused ja õigused ning samuti kursuse eest tasumise ja tagasimaksmise kord.

Kui kursus on juba täitunud saadetakse teile peale registreerimist vastus kus antakse teada, et Teid registreeritakse

 

reservnimekirja. Kui põhinimekirjas vabaneb koht, võetakse Teiega enne kursuse algust ühendust.

Kursusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusjuhi poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või kellel

 

on sõlmitud kokkulepe Eesti Töötukassa koolituskaardi alusel õppimiseks.

Õppetööst osavõttu kinnitab õppija oma allkirjaga registreerimislehel.

 

4. Kursuste praktilise töö ja praktika korraldus

 

Praktiline töö toimub Iluravi Rahvusvahelise Erakooli praktilise õppe keskkonnas või töökeskkonnas õppekavas sätestatud mahus.

Praktika on õppekava osa, mille ajal kursuslane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja

 

õppeülesandeid.

Praktika läbiviimiseks sõlmitakse kolmepoolne leping Iluravi Rahvusvahelise Erakooli, praktikaettevõtte ja õppija vahel. Lepingus

 

sätestatakse praktika toimumise korraldus ning poolte õigused ja kohustused.

Enne praktilist tööd ja enne praktikale asumist toimub tööohutusalane juhendamine.

 

5. Kursuse lõpetamine ja väljaarvamise kord

 

Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud iga kursuse õppekavas. Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud

 

õppijale väljastatakse eestikeelne tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse

 

eestikeelne tõend.

Tunnistuse peal on märgitud eesti keeles kursuse nimi, toimumise aeg, maht ja läbiviija/d.

 

Soovi korral väljastame ingliskeelset tunnistust, kui õpilane annab oma soovist teada enne lõpetamist.  

 

Lisatunnistus on tasuline.

Koolitaja võib viimases tunnis paluda täita tagasisideleht, et teada saada osalejate arvamus kursuse, korralduse ja õpetaja töö

 

kohta.

Tunnistusi säilitame vaid käesoleva ja eelmise õppeaasta kursuste läbimise kohta.

Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

 

6. Kursuse eest tasumine ja soodustused

 

Kursuse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud

 

tähtajaks.

Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale

 

edasiseks käsitlemiseks.

Kokkuleppel kooliga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Iluravi Rahvusvahelise Erakooli koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata

 

tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.

Eesti Töötukassa poolt tulnud õpilase eest tasub arve Töötukassa 30 tööpäeva jooksul pärast koolituse läbimist.

 

Koolitatava otsus koolitus pooleli jätta enne koolituse lõpetamist ei vabasta koolitatavat koolitusmaksumuse tasumise

 

kohustusest.

 

7. Kursusest loobumine

 

Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Iluravi Rahvusvahelise Erakooli

 

administraatorit.

Kursusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne kursuse algust tagastatakse 100% õppetasust.

Kursusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne kursuse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.

Kursusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne kursuse toimumise algust, õppetasu ei tagastata. Hilisemaid

 

pretensioone rahuldatakse vaid erandkorras.

Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele kursusele.

Koolitatava otsus koolitus pooleli jätta enne koolituse lõpetamist ei vabasta koolitatavat koolitusmaksumuse tasumise

 

kohustusest.

 

8. Kursuse katkestamine või ärajäämine

 

Õppetasu on võimalik tagasi taotleda pärast esimest toimumiskorda (v.a. koolituste puhul, mille maht on kuni 15 tundi) teavitades

 

sellest administraatorit hiljemalt esimese koolituspäeva järgsel tööpäeval. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 75% õppetasust.

 

Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult Iluravi Rahvisvahelise Erakooli juhatusele.

Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele kursusele.

Kui kursusele ei registreeru piisav arv osalejaid on korraldajatel õigus kursus ära jätta.

See selgub enamasti mõned päevad enne kursuse algust ning Teid teavitatakse sellest.

Juba tasutud õppemaks makstakse Teile tagasi, kuid on võimalus see raha ka üle kanda mõnele teisele Teile sobivale kursusele.

 

Vajadusel sooritate juurdemakse või tagastatakse ülemakstud osa. Samuti teavitatakse Teid kõigist kursust puudutavatest

 

muudatustest. Koolil on õigus teha tunniplaanis ja õppeplaanis muudatusi.

Seoses EV määruste ja Terviseameti nõuetega COVID-19 leviku piiramisega võib tekkida katkestusi auditoorses ja praktilises

 

õppetöös. Sellisel juhul järgib Iluravi Rahvusvaheline Erakool kõiki kehtestatud nõudeid piirangute lõppemiseni. Tagatakse

 

kinnitatud õppekohtade olemasolu ja peatatakse õppemaksude (v.a. järelmaksud) tasumine sellel perioodil.   Õppetöö

 

korraldatakse ümber või katkestatakse kuni piirangute kadumiseni

 

9. Koostööpartnerid

 

Avito Company OÜ on Iluravi Rahvusvahelise Erakooli koostööpartner. Firma korraldab iseseisvalt lühiajalisi grupikoolitusi.

 

Koolitused toimuvad ka nädalavahetustel. Koolitused, mis toimuvad Iluravi Rahvusvahelise Erakooli ruumides, kehtib sama

 

õppekorraldus (tasumine, kursuse ärajäämine, kursusest loobumine ja õppemaksu tagastamine, kursuse lõpetamine), õppekavad,

 

kvaliteedi tagamise alused ning kursusi läbiviivad koolitajad on samad.

Avito Company OÜ-l on lubatud kasutada Erakutsehariduskeskuse õppematerjali, logosid, tunnistusi ja muud vajalikku koolituste

 

läbiviimiseks Iluravi Rahvusvahelise Erakooli nime all.

Avito Company OÜ Reg. kood12902989, arvelduskonto SEB a/a EE551010220246004229