Õppekorralduseeskiri

 

 

1. Õppekorralduse alused

 

Iluravi Rahvusvaheline Erakool lähtub täiskasvanute täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna

õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest

Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad õppekavas määratud mahus tunniplaani alusel. Koolituste

 

mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Õppida saab grupikoolitustel, individuaalõppes ning moodulõppes.

Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või koolituse alustamisel allkirjaga avaldusel, et on tutvunud

 

Iluravi Rahvusvahelise Erakooli õppekorralduseeskirjaga.

 

2. Koolitusele registreerumine ja komplekteerimine

 

Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Palume saata meile registreerimise AVALDUS

Registreeruda saab ka e-posti teel (info@ilukool.ee) või telefoni teel (+372 555 11 900), samuti kohapeal Iluravi

 

Rahvusvahelises Erakoolis aadressil Vaksali 17a, 5. korrus, kabinet 506.

Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile. Kui Te ei saa oma e-posti aadressile kinnitust

 

registreerumisest, on registreerumine ebaõnnestunud.

Registreerumiseks vajalikud isikuandmed on salastatud ega kuulu avalikustamisele.

Interneti teel registreerudes saadetakse vastus, samale e-mailile saadetakse edaspidi ka kirja lisana koolituste arve(-d), milles

 

teatatakse ka maksetähtaeg. Arve väljastatakse ka juriidilistele isikutele.

Registreerumine kestab kuni grupi täitumiseni. Juhul kui koolituse vastu on väga suur huvi tehakse lisakoolitus.

Õppijal on õigus saada täiendavat infot koolituse kohta administraatorilt, kelle kontaktid on Iluravi Rahvusvahelise Erakooli

 

kodulehel.

Koolituse komplekteerimine:

Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel, seejuures arvestatakse õppekavas sätestatud õppima

 

asumise eeltingimuste täitmist (nt eelteadmised ja oskused). 

 

Koolituse alustamiseks koostatakse õppijate nimekiri.

Iluravi Rahvusvahelisel Erakoolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi

 

täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel

 

makstakse õppetasu tagasi.

 

3. Koolituse alustamine ja osalemine

 

Õigus koolituse tööst reaalselt osa võtta on siis, kui ettenähtud tähtajaks tasutud õppemaks. Õppetasu saab maksta nii sularahas

 

koolis kui ka pangaülekandega. Maksmine toimub vastavalt esitatud arvele. Pangakaardiga kohapeal maksta ei saa.

Koolituse tasu peab olema makstud hiljemalt tähtajaks, erikokkuleppel hiljemalt 2 päeva enne koolituse algust, vastasel korral on

 

koolituse korraldajal õigus Teid nimekirjast kustutada.

Vajadusel tõestab makset pangaülekanne või sularaha arve.

Iluravi Rahvusvahelise Erakooli arveldusarve Erakutsehariduskeskus OÜ a/a EE61 2200 2210 6062 5505 Swedbank

Selgitusse palume märkida koolituse nimi ja osaleja nimi. Maksjale väljastame arve. Summa sisaldab käibemaksu.

Enne koolituse algust saadetakse Teile meeldetuletus (enamasti e-posti teel), kus teavitatakse ühtlasi ka esimeses tunnis

 

vajaminevatest vahenditest vms.

Erakutsehariduskeskus OÜ on Eesti Töötukassa kinnitatud koolituskaardi partner. Registreerimiseks vajame:

 

Töötukassa arveloleku osakond ja kliendinumber (kui koolituse eest tasub Eesti Töötukassa)

Pikemate koolituste puhul (nt. kosmeetik, juuksur ) sõlmitakse koolitusleping, milles tuuakse ära kursuse

 

koolituskava, kohustused ja õigused ning samuti koolituse eest tasumise ja tagasimaksmise kord.

Kui koolitus on juba täitunud saadetakse teile peale registreerimist vastus kus antakse teada, et Teid registreeritakse

 

reservnimekirja. Kui põhinimekirjas vabaneb koht, võetakse Teiega enne koolituse algust ühendust.

Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusjuhi poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või

 

kellel on sõlmitud kokkulepe Eesti Töötukassa koolituskaardi alusel õppimiseks.

Õppetööst osavõttu kinnitab õppija oma allkirjaga registreerimislehel.

 

4. Praktilise töö ja praktika korraldus

 

Ilu- ja isikuteenuse osutajale laienevad nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse nõuded. Enne tööle/praktikale asumist

 

peavad ilu- ja isikuteenuste osutamisega vahetult kokku puutuvad teenindustöötajad vastavalt „Nakkushaiguste ennetamise ja

 

tõrje seaduse“ §13 läbima tervisekontrolli ning omama tervisetõendit.

Praktiline töö toimub Iluravi Rahvusvahelise Erakooli praktilise õppe keskkonnas või töökeskkonnas õppekavas sätestatud mahus.

Praktika on õppekava osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja

 

õppeülesandeid. Praktika läbiviimiseks sõlmitakse kolmepoolne leping Iluravi Rahvusvahelise Erakooli, praktikaettevõtte ja õppija

 

vahel. Lepingus sätestatakse praktika toimumise korraldus ning poolte õigused ja kohustused. Enne praktilist tööd ja enne

 

praktikale asumist toimub tööohutusalane juhendamine.

4.1 Kvaliteedikriteeriumid kooli praktikabaasidena tegutsevatele ilusalongidele

Ettevõte (Ilu- ja isikuteenused) võib asuda teenuse osutamiseks ette nähtud ruumis. Ettevõte vastab Eesti Terviseameti nõuetele.

 

https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/inimesele/ilu-ja-isikuteenused

Ettevõte tagab praktikandile:

- Koha (vastavalt valdkonnast), kus ta on võimeline teostama praktikat.

- Juhendajat. Juhendaja omab vastavast valdkonnast tunnistuse ja vähemalt 2 aastat töökogemust antud valdkonnas.

- Professionaalseid vahendeid ja seadmed (vastavalt valdkonnast)

- Organiseerib praktikat vastavalt praktikatundidele

- Annab praktikandile hinnangu ja tagasisidet

- Edastab ettepanekuid ja tagasiside koolile

 

5. Lõpetamine ja väljaarvamise kord

 

Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud iga õppekavas eraldi. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud

 

õppijale väljastatakse eestikeelne tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse

 

eestikeelne tõend.

Tunnistuse peal on märgitud eesti keeles koolituse nimi, toimumise aeg, maht ja läbiviija/d.

 

Soovi korral väljastame ingliskeelset tunnistust, kui õpilane annab oma soovist teada enne lõpetamist.  

 

Lisatunnistus on tasuline.

Koolitaja võib viimases tunnis paluda täita tagasisideleht, et teada saada osalejate arvamus kursuse, korralduse ja õpetaja töö

 

kohta. Tunnistusi säilitame vaid käesoleva ja eelmise õppeaasta koolituste läbimise kohta.

Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

 

6. Koolituse eest tasumine

 

Kursuse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud

 

tähtajaks.

Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale

 

edasiseks käsitlemiseks.

Kokkuleppel kooliga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Iluravi Rahvusvahelise Erakooli koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata

 

tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.

Eesti Töötukassa poolt tulnud õpilase eest tasub arve Töötukassa 30 tööpäeva jooksul pärast koolituse läbimist.

 

Koolitatava otsus koolitus pooleli jätta enne koolituse lõpetamist ei vabasta koolitatavat koolitusmaksumuse tasumise

 

kohustusest.

 

7. Koolitusest loobumine

 

Kui koolituse registreerunul ei ole võimalik koolitusel osa võtta, tuleb sellest teavitada Iluravi Rahvusvahelise Erakooli

 

administraatorit.

Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.

Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.

Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.

Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

Koolitatava otsus koolitus pooleli jätta enne koolituse lõpetamist ei vabasta koolitatavat koolitusmaksumuse tasumise

 

kohustusest.

 

8. Koolituse katkestamine või ärajäämine

 

Õppetasu on võimalik tagasi taotleda pärast esimest toimumiskorda (v.a. koolituste puhul, mille maht on kuni 15 tundi) teavitades

 

sellest administraatorit hiljemalt esimese koolituspäeva järgsel tööpäeval. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 75% õppetasust.

 

Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult Iluravi Rahvisvahelise Erakooli juhatusele.

Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele kursusele.

Kui koolitusele ei registreeru piisav arv osalejaid on korraldajatel õigus koolitus ära jätta.

See selgub enamasti mõned päevad enne koolituse algust ning Teid teavitatakse sellest.

Juba tasutud õppemaks makstakse Teile tagasi, kuid on võimalus see raha ka üle kanda mõnele teisele Teile sobivale koolitusele.

 

Vajadusel sooritate juurdemakse või tagastatakse ülemakstud osa. Samuti teavitatakse Teid kõigist koolituse puudutavatest

 

muudatustest. Koolil on õigus teha tunniplaanis ja õppeplaanis muudatusi.

Seoses EV määruste ja Terviseameti nõuetega COVID-19 leviku piiramisega võib tekkida katkestusi auditoorses ja praktilises

 

õppetöös. Sellisel juhul järgib Iluravi Rahvusvaheline Erakool kõiki kehtestatud nõudeid piirangute lõppemiseni. Tagatakse

 

kinnitatud õppekohtade olemasolu ja peatatakse õppemaksude (v.a. järelmaksud) tasumine sellel perioodil.   Õppetöö

 

korraldatakse ümber või katkestatakse kuni piirangute kadumiseni

 

9. Koostööpartnerid

 

Avito Company OÜ on Iluravi Rahvusvahelise Erakooli koostööpartner. Firma korraldab iseseisvalt lühiajalisi grupikoolitusi.

 

Koolitused toimuvad ka nädalavahetustel. Koolitused, mis toimuvad Iluravi Rahvusvahelise Erakooli ruumides, kehtib sama

 

õppekorraldus (tasumine, koolituse ärajäämine, loobumine ja õppemaksu tagastamine, koolituse lõpetamine), õppekavad,

 

kvaliteedi tagamise alused ning koolitusii läbiviivad koolitajad on samad.

Avito Company OÜ-l on lubatud kasutada Erakutsehariduskeskuse õppematerjali, logosid, tunnistusi ja muud vajalikku koolituste

 

läbiviimiseks Iluravi Rahvusvahelise Erakooli nime all.

Avito Company OÜ Reg. kood12902989, arvelduskonto SEB a/a EE551010220246004229